Koninklijke Biljartclub "Krijt Op Tijd" Wemmel

Gesticht in 1947

Statuten
Goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 22 september 2016
Art.6 gewijzigd op SAV dd. 27 juni 2017

Art. 7, 8 en 9 gewijzigd op SAV dd. 22 juni 2018

 

Art. 1 - Doel van de vereniging
De club is een vriendenkring zonder enige rechtsvorm, gesticht met het doel het edel biljartspel te beoefenen in een geest van ontspanning en vriendschap.

De voertaal binnen de club is het Nederlands.

 

Art. 2 - Benaming
De club werd gesticht onder de benaming "Biljartclub Krijt Op Tijd". Aan deze benaming mag in het geheel niets worden gewijzigd.
Elke wijziging, met uitzondering van de toevoeging van de titel "Koninklijke" zou de ontbinding van de club tot gevolg hebben.
Aangezien de titel "Koninklijke" op 1 januari 2010 door de koning werd verleend, wordt de benaming onze vereniging vanaf die datum "Koninklijke Biljartclub Krijt op Tijd".

 

Art. 3 -  Zetel en lokaal
De zetel is gevestigd ten huize van de voorzitter.
Het lokaal is gevestigd in het Gemeenschapscentrum "De Zandloper", Kaasmarkt 75 te Wemmel. De club kan  niet van lokaal veranderen tenzij met de instemming van twee-derden (2/3) van haar op grond van artikel 5 ingeschreven en actieve leden.

 

Art. 4 - Duur van de vereniging
De vereniging werd opgericht voor onbeperkte duur.

Art. 5 - Meerderheid:

Art. 5.1. - Algemene Vergadering en bestuur::
Met uitzondering van hetgeen bepaald is in art. 11 inzake de wijziging van de Statuten worden alle beslissingen zowel op een Algemene Vergadering als op een bestuursvergadering genomen met een eenvoudige meerderheid van stemmen.

Art. 5.2 -Gewone meerderheid:
Om de eenvoudige meerderheid te bepalen wordt alleen het aantal "pro"-stemmen afgewogen  t.o.v. het aantal "contra"-stemmen.
Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet in aanmerking genomen.
De stemming kan schriftelijk of door handopsteken gebeuren. Op aanvraag van minstens vier leden moet de stemming geheim geschieden.

Art. 5.3. - Bijzondere meerderheid:
Wanneer een beslissing met bijzondere meerderheid vereist is, moeten ten minste twee derden van de leden aanwezig zijn en moeten er op basis van de aanwezige leden minstens een meerderheid van twee derde pro stemmen uitgebracht zijn t.o.v. de contra stemmen. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet in aanmerking genomen.
Wanneer niet bepaald wordt dat een bijzondere meerderheid vereist is, wordt er gestemd bij gewone meerderheid.

Art. 5.4. - Staking van stemmen:
Indien het aantal pro stemmen gelijk is aan het aantal contra stemmen is het voorstel verworpen.
Art 5.5. - Geheime stemming
Op een Algemene Vergadering moet overgegaan worden tot een geheime stemming indien minstens vijf actieve leden hierom verzoeken.
Op een bestuursvergadering moet de stemming geheim zijn indien één bestuurslid hierom verzoekt. De stemming is steeds geheim wanneer het om personen gaat.

 

Art. 6 - Het boekjaar en het speeljaar

      Art. 6.1. – Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 juni en eindigt op 31 mei.

Art. 6.2. – Speeljaar
Het speeljaar vangt aan op 1 juni met de zomerspelen en loopt tot 31 mei van het
daarop volgende jaar.

       Art. 6.3. – Competitie
De officiële competitie vangt aan in de maand september en loopt tot eind mei
van het daarop volgende jaar.

       Art. 6.4. – Zomerspelen
Zomerspelen kunnen worden georganiseerd vanaf het beëindigen van de officiële
competitie tot 31 augustus.

Art. 7 - De leden
Er zijn ERELEDEN, ACTIEVE LEDEN en NIET-ACTIEVE LEDEN en KANDIDAAT-LEDEN en GEWONE GBRUIKERS van onze biljarttafels.

Art. 7.1. Ereleden
Ereleden zijn sympathisanten die door hun steun of door hun bijdragen de vereniging helpen of bijstaan.

Actieve leden kunnen omwille van hun jarenlange inzet in een bepaalde functie beloond worden met een eretitel in die functie.
Niettegenstaande het feit dat zijn nu erelid zijn, behouden deze titelhouders al hun voorrechten als actief lid. Deze leden betalen ook de gewone ledenbijdrage als actief lid.

Het bestuur kan ook ex-leden omwille van hun bewezen diensten de titel geven van erelid. Deze ereleden zijn niet verplicht van lidgeld te betalen, maar mogen wel verder gratis gebruik maken van onze biljarttafels.

 

Niet-actieve ereleden mogen aanwezig zijn op de Algemene Vergaderingen maar hebben geen stemrecht. Zij kunnen ook in geen enkel opzicht aanspraak maken noch rechten doen gelden op de bezittingen van de club.

Ereleden mogen naar de finales  komen kijken, alsook de wedstrijden, de finales van de prijskampen, de feesten en andere samenkomsten georganiseerd door de Club bijwonen.

Een kandidaat erelid kan zichzelf voorstellen of door een actief lid van de vereniging voorgesteld worden. Deze voorstelling gebeurt schriftelijk op het klassieke formulier voor kandidaat leden. Dit formulier wordt ondertekend aan de Voorzitter of diegene die hem vervangt, overhandigd.

De aanvaarding als erelid gebeurt door het bestuur. De stemming hierover gebeurt met een eenvoudige meerderheid.

 

Actieve leden kunnen omwille van hun jarenlange inzet in een bepaalde functie een eretitel krijgen.
Niettegenstaande het feit dat zijn nu erelid zijn, behouden deze titelhouders al hun voorrechten als actief lid. Deze leden betalen ook de gewone ledenbijdrage als actief lid.

Art. 7.2. Actieve leden
Actieve leden zijn die leden die de eedaflegging hebben gedaan en hun lidgeld uiterlijk op 1 september hebben betaald voor het aanvangende seizoen.

Zij moeten zich houden aan de Statuten, het Reglement van Interne Orde en andere bijzondere reglementen van de club.

Actieve leden zijn verplicht aanwezig op de Statutaire Algemene Vergadering en hebben er bovendien stemrecht op voorwaarde dat ze in orde zijn met hun ledenbijdrage. Ze mogen zich bij geschreven volmacht laten vervangen door een ander actief lid. Elk actief lid kan slechts één ander actief lid vervangen. De gevolmachtigde beschikt dan, naast zijn eigen stem, ook over de stem van zijn volmachtgever.

Actieve leden moeten deelnemen aan de door de Club ingerichte wedstrijden, behalve aan de vrije wedstrijden en de zomerspelen.

Art. 7.3. Niet-actieve leden:
Niet-actieve leden zijn leden die de biljartsport als vrijetijdsbesteding willen beoefenen zonder aan de competities deel te nemen.

Een kandidaat niet-actief lid kan zichzelf voorstellen of door een lid van de vereniging worden voorgesteld Deze voorstelling gebeurt schriftelijk via het klassieke formulier voor kandidaat leden. Dit formulier wordt ondertekend aan de Voorzitter of diegene die hem vervangt, overhandigd.

De aanvaarding als niet-actief lid gebeurt door het bestuur. De geheime stemming hierover gebeurt met een eenvoudige meerderheid.

Niet actieve leden betalen uiterlijk 15 dagen na hun aanvaarding door het bestuur de vastgestelde ledenbijdrage waardoor ze gerechtigd zijn een gans biljartjaar, zegge van 1 juli tot eind juni van het jaar daarop, gebruikt te maken van de biljarttafels en de andere biljartbenodigdheden.

Ze mogen echter geen gebruik maken van de biljarttafels op de dagen dat er officiële wedstrijden voorzien zijn en dit vanaf 19.00 uur.

Zij moeten zich houden aan de Statuten, het Reglement van Interne Orde en andere bijzondere reglementen van de club.

Zij  MOGEN tegenwoordig zijn op de Statutaire Algemene Vergadering maar hebben er geen stemrecht.

Ze mogen wel deelnemen aan de feesten, vergaderingen of andere initiatieven ingericht door de club. Ze zijn steeds uitgenodigd de finales van de diverse prijskampen bij te wonen.

Art 7.4. Kandidaat actieve leden:

Art. 7.4.1 Voorstelling:
Kandidaat actieve leden zijn leden die de biljartsport als vrijetijdsbesteding willen beoefenen en aan de competities willen deelnemen.
Kandidaat actieve leden kunnen gedurende het ganse speelseizoen aansluiten bij onze vereniging.

Art 7.4.2 Peters:
De kandidaten moeten door twee peters aan het bestuur worden voorgedragen. Peters zijn actieve leden die gedurende minstens vijf seizoenen aangesloten zijn. De peters staan borg voor de goede faam en het goede gedrag van de kandidaten.

De voorstelling tot aanneming gebeurt schriftelijk op het daartoe voorziene formulier dat overhandigd wordt aan de voorzitter of diegene die hem vervangt. Deze laatsten zullen op hun beurt het voorstel voorleggen aan het bestuur op de eerstvolgende bestuursvergadering.

Art. 7.4.3 Voorlopige aanvaarding:
Alleen het bestuur is bevoegd om te beslissen over de al of niet voorlopige aanvaarding van de kandidaat actief lid. De stemming hierover gebeurt geheim en met een bijzondere meerderheid. (min. 2/3 aanwezig en min. 2/3 pro, blanco en ongeldig tellen niet)
Na deze beslissing zal het bestuur zo snel mogelijk de kandidaat haar beslissing aan de betrokkene meedelen alsook de nodige gegevens in verband met de ledenbijdrage.
De voorlopige aanvaarding wordt pas effectief als de ledenbijdrage betaald is.

Indien dit opportuun is voor de organisatie van de competitie kan de sportbestuurder deze kandidaat actief lid reeds in de loop van het seizoen inschakelen in de competitie. In dat geval blijft de kandidaat in de status van voorlopige aanvaarding.
Deze actieve deelname aan de competitie gaat nog vooraf aan het eerste proefjaar.

Op voorwaarde dat de kandidaat reeds voor 1 september de door het bestuur vastgestelde ledenbijdrage heeft betaald voor het komende seizoen, kan hij ingeschakeld worden in de wedstrijdkalender voor het nieuwe seizoen en vangt zijn eerste proefjaar aan.

Door zijn kandidatuur als kandidaat actief lid bevestigt de kandidaat zich te zullen houden aan de Statuten, het Reglement van Interne Orde en andere bijzondere reglementen van de club.

De voorlopig aanvaarde kandidaat mag aanwezig zijn op de Statutaire Algemene Vergadering maar heeft er geen stemrecht ook al is hij voorlopig ingeschakeld in de competitie.

Ook mag de kandidaat deelnemen aan de feesten, vergaderingen of andere initiatieven ingericht door de club. Kandidaat actieve leden zijn steeds uitgenodigd de finales van de diverse prijskampen bij te wonen.

Art. 7.4.4. Eerste proefjaar:
Het eerste proefjaar vangt aan bij het begin van het nieuwe speelseizoen volgend op de status van voorlopige aanvaarding.

Een kandidaat actief lid die tussen twee seizoenen in zijn aanvraag indient, kan worden ingeschakeld in de wedstrijdkalender voor het nieuwe seizoen Op voorwaarde dat de kandidaat reeds voor 1 september de door het bestuur vastgestelde ledenbijdrage heeft betaald voor het komende seizoen, en vangt zijn eerste proefjaar onmiddellijk aan.

De kandidaten actief lid kunnen in hun eerste jaar geen prijs winnen en zullen in de finales vervangen worden door het eerstvolgende actief lid (in de rangschikking).
Na dit eerste proefjaar kan bestuur kan het bestuur beslissen tot de definitieve aanvaarding als actief lid.(eenvoudige meerderheid)

Art. 7.4.5. Definitieve aanvaarding:
Na de voorlopige aanvaarding door het bestuur en het met succes afronden van het eerste proefjaar kan het nieuwe actieve lid worden voorgesteld aan de Algemene Vergadering, waar hij plechtig zal bevestigen zich te onderwerpen aan de in voege zijnde Statuten en reglementen
De plechtige eedaflegging gebeurt ten overstaan van de Algemene Vergadering door de volgende formule:

 

De voorzitter:
"Ik verklaar mij te onderwerpen aan alle van kracht zijnde Statuten en Reglementen waarvan ik kennis heb genomen en alleen te handelen in het belang en de welvaart van de club."
De kandidaat verklaart:
"Ik aanvaard"
De voorzitter:
“Hierdoor bent u volwaardig lid van onze biljartclub Krijt Op Tijd . U bent nu mede- 
eigenaar van en verantwoordelijk voor alle bezittingen van de club.
U hebt uw rechten en plichten maar wees vooral een vriend onder de vrienden.

Gedurende de eedaflegging leggen de peters de rechterhand op de schouder van de kandidaat. Alle betrokkenen tekenen het Gulden Boek.
Pas na de voorstelling aan de Algemene Vergadering, de eedaflegging en de betaling van de ledenbijdrage voor het lopende jaar neemt het actief lidmaatschap definitief een aanvang.
Het tweede en laatste proefjaar gaat nu in.

Art. 7.4.6. Tweede proefjaar:
In zijn tweede proefjaar komt het nieuwe actief lid in aanmerking voor de prijzen van de individuele wedstrijden maar niet voor de titel van clubkampioen of vice-clubkampioen.

Pas na zijn tweede proefjaar  komt hij in aanmerking voor alle prijzen en titels.

Art. 7.5 -  Lidgeld
Ieder lid is gehouden jaarlijks een ledenbijdrage te betalen waarvan het bedrag ieder jaar door het bestuur, op haar eerste vergadering van het seizoen, zal worden bepaald.

De bijdrage van de ereleden zal minstens het dubbele bedragen van het lidgeld der actieve leden.

Art. 7.6. Ontslag:
De leden wiens wangedrag de waardigheid van de club zou kunnen in opspraak brengen of wiens opzettelijke overtredingen aan de in voege zijnde reglementen, talrijke afwezigheden of andere bezwarende feiten die de eenheid of de goede faam van de club in het gedrang zouden kunnen brengen, kunnen uit de club worden gesloten.

Dergelijke beslissing dient te worden getroffen door het bestuur bij geheime stemming. Op vraag van minstens vijf actieve leden moet de zaak voor een Algemene Vergadering worden gebracht waar er alleen bij geheime stemming kan worden beslist. In afwachting hiervan kan het bestuur tot een schorsing van het tot ontslag gedwongen lid besluiten.

Art. 7.7. Verklaring:
Wanneer in de hiernavolgende teksten alleen "lid" of "leden" vermeld staat, geldt het hier uitdrukkelijk voor "alle leden" die de eedafleggingprocedure hebben ondergaan.

Art. 7.8 Gewone gebruikers van onze biljarttafels.
Toevallige bezoekers van de Zandloper die geen lid willen worden van "Krijt op Tijd" maar occasioneel gebruik willen maken van onze biljarttafels kunnen hiervoor de toelating krijgen van het bestuur, mits het betaling van een uur- of jaarvergoeding.
Het bedrag van deze vergoedingen wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld in haar laatste vergadering van het seizoen.

 

Art. 8 - De Algemene Vergaderingen:

Art. 8.1. - De Statutaire Algemene Vergadering:
De Statutaire Algemene Vergadering gebeurt jaarlijks en heeft steeds plaats in de tweede helft van de maand juni.

Art. 8.2. - Gewone Algemene Vergaderingen
Buiten de Statutaire Algemene Vergadering kan het bestuur beslissen tot de oproeping voor een Gewone en/of een Buitengewone  Algemene Vergadering telkens het bestuur dit nodig acht.

Art. 8.3. - Oproeping:
Zowel de Statutaire Algemene Vergadering als een Gewone Algemene Vergadering wordt samengeroepen door het Bestuur.
De oproeping voor een Algemene Vergadering gebeurt door de secretaris in opdracht van het bestuur en moet steeds gebeuren uiterlijk 15 kalenderdagen voor de dag van de Algemene Vergadering.
De oproeping kan gebeuren via een gewoon schrijven of via e-mail. Een kopie van de oproepingsbrief zal steeds worden opgehangen op het K.O.T.- mededelingenbord in het lokaal.

In geval van hoogdringendheid mag de oproeping gebeuren uiterlijk 8 dagen voor de dag van de Algemene Vergadering. Het karakter van hoogdringendheid wordt bepaald door het bestuur en wordt vermeld op de oproepingsbrief.

Art. 8.4. - Quorum:
Elke Algemene Vergadering, door het bestuur op een reglementaire wijze bijeengeroepen, kan geldig beslissen ongeacht het aantal aanwezige actieve leden.

Art. 8.5. - Commissarissen:
Om de twee jaar op de Statutaire Algemene Vergadering zullen twee commissarissen worden aangeduid.

Ook de twee commissarissen, aangesteld door de Algemene Vergadering, worden bij het bestuur gerekend. Vermits ze hun controlerende taak in volledige onafhankelijkheid moeten kunnen uitoefenen, mogen ze ook geen invloed hebben op het beleid.

Bijgevolg wonen ze, niettegenstaande ze meegerekend worden als bestuurslid, de bestuursvergaderingen zelf niet bij. Wel is het hun opdracht om, in afspraak met de penningmeester en telkens wanneer ze dit nodig achten, de boekhouding te controleren. Dit gebeurt steeds ten huize van de penningmeester of tijdens en punt hiertoe door de commissarissen speciaal op de dagorde van een bestuursvergadering geplaatst.

Na elke controle zullen zij de boekhouding voorzien van een korttekening en de datum van de controle en bezorgen ze hun controleverslag aan de Voorzitter.
Dit verslag wordt dan besproken op de eerstvolgende bestuursvergadering.

Enkele dagen voor de Statutaire Algemene Vergadering zullen deze commissarissen nog een laatste controle uitvoeren over het ganse boekjaar. Dit eindverslag omtrent het financieel beleid van het voorbije jaar wordt voorgelegd aan het bestuur die het na goedkeuring zal voorleggen aan de Statutaire Algemene Vergadering.

Ook op de eerstvolgende Statutaire Algemene Vergadering zullen ze verslag uitbrengen over hun bevindingen.

Art. 8.6. - Proces-verbaal
Het proces-verbaal van de Algemene Vergadering zal aan ALLE leden worden overgemaakt, hetzij per brief, hetzij per e-mail. Een kopie van dit proces-verbaal zal gedurende één maand worden opgehangen op het K.O.T.-mededelingenbord in het lokaal.

 

Art. 9 - Het bestuur

Art. 9.1.1 Samenstelling:
Alleen actieve leden kunnen bestuurslid worden.
Het bestuur bestaat uit maximum negen leden: een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een schatbewaarder, een sportbestuurder, een feestleider, een bestuurslid en twee commissarissen.

Art. 9.1.2 Erevoorzitter:
Indien de club beschikt over een erevoorzitter, mag deze eveneens de bestuursvergaderingen bijwonen.

Art. 9.2. - Verkiezing van een bestuurslid:
De verkiezing van de bestuursleden geschiedt op een Algemene Vergadering bij geheime stemming.
Kandidaat-bestuursleden worden steeds verkozen voor het mandaat waarvoor ze zich kandidaat hebben gesteld. Ze worden verkozen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. (zie art. 5.2)  Elk verkozen bestuurslid wordt verkozen voor een mandaat van zes jaar.

Art. 9.3 -  Vervanging van een bestuurslid
In geval een bestuurslid wegvalt (ontslag, overlijden of persoonlijke redenen, …) kan het bestuur:
9.3.1. De bevoegdheden van het weggevallen bestuurslid voorlopig toevoegen aan de bevoegdheden van een andere bestuurslid. In dat geval zal het vrijgekomen mandaat worden opengesteld tegen de volgende Algemene Vergadering
of
9.3.2  onmiddellijk voorzien in de vervanging van het weggevallen bestuurslid. De plaatsvervanger zet dan het mandaat van de weggevallen titularis verder.
Deze vervanging zal door het bestuur op de eerstvolgende Algemene Vergadering worden voorgesteld ter bekrachtiging.

Art. 9.4  Vernieuwing van het bestuur
Om de twee jaar zal een derde van de leden van het bestuur aftreden. De uittredende leden zijn herverkiesbaar.
Vanaf de Algemene Vergadering van juni 2017 zal de volgende volgorde gehanteerd worden:
2017: voorzitter, de penningmeester, het bestuurslid
2019: ondervoorzitter en de secretaris,
2021: sportbestuurder en de feestleider
Om de twee jaar wordt deze rol verder hernomen.

Art. 9.5. - Nieuwe bestuursleden:
Ingeval van openstaande functies binnen het bestuur kan een actief lid als bestuurslid worden voorgesteld, hetzij door de voorzitter, hetzij door een ander bestuurslid, hetzij door minstens vijf actieve leden, maar steeds op voorwaarde dat het voorgestelde lid aanvaardt. Elke kandidatuur moet aan het bestuur worden voorgesteld minstens 30 dagen voor de Statutaire Algemene Vergadering. Het bestuur zal minstens op haar voorbereidende bestuursvergadering beslissen de kandidaat voor te dragen of niet.
Ingeval de kandidatuur door het bestuur niet wordt gesteund, wordt de betrokken kandidaat hiervan nog voor de Algemene Vergadering op de hoogte gesteld.

Art. 9.6. - Wachttijd:
Een lid kan slechts bestuurslid worden na drie jaar lidmaatschap.

Art. 9.7. - Functies en bevoegdheden:

Art. 9.7.1 - De voorzitter:
De voorzitter roept het bestuur samen telkens hij dit nodig acht.
Ook moet hij het bestuur samenroepen als drie bestuursleden hem hierom verzoeken. Dit verzoek kan mondeling of schriftelijk en moet niet noodzakelijk de reden van het verzoek vermelden. De voorzitter zal in dit geval binnen de 14 daaropvolgende kalenderdagen een bestuursvergadering beleggen.
Daarenboven moet het bestuur worden samengeroepen in geval er vijf regelmatig ingeschreven actieve leden hierom verzoeken; vergadering waarop ze desgevallend dienen gehoord te worden. Zulke aanvraag gebeurt schriftelijk en wordt door de vijf leden gemotiveerd en ondertekend en aan de voorzitter of de ondervoorzitter overhandigd.
Elk jaar wordt uiterlijk acht kalenderdagen voor de Statutaire Algemene Vergadering een bijzondere bestuursvergadering belegd ter voorbereiding van deze Statutaire Algemene Vergadering.
De voorzitter heeft de leiding van de vergadering waardoor hij bevoegd is deze te openen, te sluiten, te verdagen of te schorsen.
Hij tekent alle stukken in naam van de club alsmede alle akten; hij vertegenwoordigt de club in alle betrekkingen met derden;

 

Art. 9.7.2.- De ondervoorzitter:
De ondervoorzitter vervangt de voorzitter in geval van afwezigheid. Hij neemt het voorzitterschap waar in geval van ontslag of bestendige afwezigheid en/of tot op het ogenblijk dat een nieuwe voorzitter verkozen is.

Art. 9.7.3. - De secretaris:
De secretaris is belast met de algemene briefwisseling van de club.
Hij roept, in opdracht van de voorzitter, de bestuursleden op tot het bijwonen van de bestuursvergaderingen en, in opdracht van het bestuur roept hij alle leden op voor de Algemene Vergaderingen.
Hij stelt de processen-verbaal van de bestuursvergaderingen op, welke hij, na goedkeuring van het bestuur, bewaart samen met de andere archiefstukken van de club en waarvoor hij volledig verantwoordelijk is.
Het proces-verbaal van de bestuursvergadering wordt aan de bestuursleden schriftelijk bezorgd, uiterlijk 14 dagen na de bestuursvergadering.
Voor het proces-verbaal van een Algemene Vergadering: zie artikel 6.5 van de Statuten.

Art. 9.7.4. - De schatbewaarder:
De schatbewaarder beheert de financiën van de club. Hij ontvangt de lidgelden en int alle ander inkomsten van de club.
Al de gestorte gelden, alsmede de eventuele gitten en schenkingen, zijn door de vereniging verworven en kunnen in geen geval teruggevorderd worden, noch door de betrokken leden of schenkers, noch door hun aanverwanten of erfgenamen.
De schatbewaarder regelt alle betalingen door het bestuur goedgekeurd.
Alle inkomsten en uitgaven worden regelmatig opgetekend in een bijzonder kasboek. Alle bijhorende betalingsbewijzen worden genummerd en gerangschikt.
Alleen de schatbewaarder is verantwoordelijk voor de in kas zijnde bedragen en de uitvoering van de uitgaven door het bestuur goedgekeurd. In geval van te kort zal de schatbewaarder hiervan onmiddellijk kennis geven aan het bestuur.
De schatbewaarder geeft een overzicht van de kastoestand op elke bestuursvergadering.
Minstens vijftien dagen voor de Statutaire Algemene Vergadering nodigt de hij de twee aangestelde commissarissen rekeningnazichters uit voor een controle van de boekhouding.
Ook stelt hij legt hij op de laatste bestuursvergadering voor de Statutaire Algemene Vergadering het door hem opgestelde jaarlijkse financieel verslag op samen met het verslag van de commissarissen rekeningnazichters. Na goedkeuring van het bestuur zullen deze verslagen door de schatbewaarder ter goedkeuring worden voorgelegd op de jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering.

Art. 9.7.5. - De sportbestuurder:
De sportbestuurder richt de prijskampen in, zowel deze betwist onder de leden zelf als deze tegenover vreemde clubs. Dit gebeurt steeds volgens de regels door het bestuur bepaald. Hij maakt de uitslagen op, de tabellen der gemiddelden, de klassementen enz.

Art. 9.7.6 - De feestleider:
De feestleider houdt zich bezig met het inrichten van familiefeestjes, uitstapjes, eetmalen, recepties en andere feestelijkheden. Deze kunnen slechts doorgaan na goedkeuring door het bestuur.

Art. 9.7.7 - Het gewone bestuurslid:
Kan worden ingezet voor allerlei opdrachten hem door het bestuur toegewezen.

Art. 9.7.8.- Stemming:
Met uitzondering van hetgeen bepaald werd in art. 6.2.4, (aanvaarding van een nieuw lid) zal het bestuur de volgende regels in acht nemen:
Quorum:
Om geldig te kunnen beslissen moeten minstens vier bestuursleden aanwezig zijn. Indien dit quorum na twee regelmatige bijeenroepingen niet werd bereikt, kan worden beslist op basis van een gewone meerderheid van de aanwezige bestuursleden.
Elk bestuurslid beschikt over één stem.
Alle beslissingen dienen getroffen te worden met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 9.7.9.- Bevoegdheden:
Het bestuur is gemachtigd te beslissen over alle vragen en problemen en bovendien naar goeddunken de nodige maatregelen te treffen om tot een oplossing te komen voor problemen die in het reglement of de Statuten niet voorzien zijn.
Het bestuur zal ook voorzien in de opstelling van een Reglement van Interne Orde.
Dit Reglement, alsook alle latere wijzigingen moeten door een gewone meerderheid van het bestuur worden goedgekeurd.

 

Art 10 - Sportiviteit:
Op de vergaderingen, evenals op de wedstrijden zal hartelijkheid, vriendschap, sportiviteit en hoffelijkheid geboden zijn. Alle gesprekken en acties die het doel van de vereniging schaden zijn streng verboden.

 

Art. 11 - Ontbinding:
De ontbinding van de vereniging kan alleen worden beslist door een reglementaire Statutaire Algemene Vergadering via een bijzondere meerderheid.
In geval van ontbinding van de club zal het bestuur beslissen over de bestemming van de bezittingen van de club.
Er kan geen sprake zijn van ontbinding zolang er vijf actieve leden ingeschreven zijn.

 

Art 12 - Wijziging van de Statuten:

Art. 12.1 - Wie kan wijzigingen voorstellen?
Wijzigingen aan de huidige Statuten kunnen alleen gebeuren op voorstel van het bestuur.

Elk lid heeft het recht voorstellen tot wijziging aan het bestuur voor te leggen. De bestuursleden zijn er toe gehouden deze grondig te onderzoeken en ze, ofwel voor te leggen aan de Algemene Vergadering ofwel ze te verwerpen. In dat geval geven ze aan de voorsteller een met redenen omklede motivering van de weigering.
In ieder geval geeft het bestuur hiervan kennis aan de Algemene Vergadering zonder evenwel hiervoor een Buitengewone Algemene Vergadering te moeten samenroepen.

Art. 12.2 - Wie kan wijzigingen goedkeuren?
Wijzigingen aan de Statuten kunnen slechts worden goedgekeurd door een bijzondere meerderheid.

 

Art. 13 - Verklaring van kennisneming:
Elk lid verklaart kennis te hebben genomen van onderhavige Statuten er verbindt er zich toe zich aan deze Statuten en andere reglementen te onderwerpen.
Op elke vergadering kan hij lezing vragen van een of meerdere artikelen uit de onderhavige Statuten.