Koninklijke Biljartclub "KRIJT OP TIJD"

Wemmel

Gesticht in 1947

 

 

Competitiereglement

 

 

INFORMATIE en TE RESPECTEREN REGELS

VOOR EEN AANGENAME en SPORTIEVE COMPETITIE:

 

 

ORGANISATIE VAN DE COMPETITIE:

 

Terminologie:

Om verwarring te vermijden, toch even dit:

- een match = een wedstrijd  = de ontmoeting tussen  twee spelers;

- een kampioenschap = een prijskamp  het geheel van matchen waaraan een klassement is verbonden en waarbij de  best geklasseerden eventueel een finale moeten spelen.

 

Aantal actieve leden:

De club telt nog steeds 20 actieve leden.

 

Aantal  klassen:

Voor het seizoen 2017-2018 zullen de leden verdeeld worden in 2 "klassen".

Klasse 1  (K1)  à de 10 hoogste handicaps

Klasse 2  (K2)  à de overblijvende leden

 

Spelsysteem:

Elke match wordt gespeeld volgens het principe "UIT = UIT", maar met GELIJKE BEURTEN.

Dit betekent dat, indien  speler 1 zijn punten behaald heeft bij het spelen van bvb de 18 e beurt, speler 2 nog een nabeurt heeft. Behaalt ,speler 2 zijn te spelen punten in de bvb de 18 e beurt, is de wedstrijd gedaan.

 

Prijskampen en speelweken:

Onze kalender voorziet volgende prijskampen:

1.     De prijskamp cafetaria (Klasse 1 <> Klasse 2)

van maandag  2/9/19 tot en met woensdag 13/11/19

Inhaalwedstrijden tot en met vrijdag 15/11/19

Finale prijskamp Cafetaria: dinsdag 19/11/19

Finalisten: de best gerangschikten uit Klasse 1 en Klasse 2

2.     Het klassekampioenschap

van maandag 25/11/19 tot en met woensdag 5/5/2020

Inhaalwedstrijden tot en met vrijdag  7/5/2020

3.     Schaal gemeente Wemmel en Prijs Vriendschap :

Periode:

De wedstrijden worden bepaald door loting, evenals deze voor de Prijs van de Vriendschap. Samen zijn dit 10 weken.

De eerste 5 weken zijn voor de Prijs Vriendschap en de 5 volgende voor Schaal Wemmel.

Schaal Wemmel :

De wedstrijd wordt gespeeld van 10/2/2020 tot 18/3/2020. Dit zijn 5 weken.

De FINALE wordt gespeeld op dinsdag 24-3-2020 tussen

Prijs Vriendschap :

De wedstrijd wordt gespeeld van 30/3/2020 tot 13/5/2020. Dit zijn eveneens 5 weken

De FINALE wordt gespeeld op dinsdag 19-5-2020

 

Planning:

In principe wordt uitgegaan van 20 deelnemers, verdeeld in 2 reeksen van 10.

 

 

De wedstrijd zelf.

Elke wedstrijd wordt gespeeld zoals de rest van onze competitie, d.w.z. "uit = uit" met "max. 25 beurten". Er zullen voor deze prijskamp afzonderlijke wedstrijdbladen worden voorzien.

 

De wedstrijden voor de schaal Wemmel worden in rekening gebracht voor het clubkampioenschap.

 

 

 

     4. Clubkampioen en vice-clubkampioen

Clubkampioen wordt het lid dat op het einde van het seizoen het grootste aantal DELTA punten heeft behaald, echter op voorwaarde dat hij AL zijn wedstrijden heeft gespeeld.

Vice-clubkampioen wordt de tweede gerangschikte.

Een speler die voor een wedstrijd afwezig was "zonder verwittiging" en deze wedstrijd niet heeft gespeeld op een later tijdstip, kan niet in aanmerking komen voor deze titels.

 

  5. Superfinale : prijs KBC

Het bestuur stelt voor een superfinale in te richten, gesponsord door KBC, welke zou doorgaan op vrijdag 29/5/2020.

Deze wedstrijd zou gevolgd worden door een spaghettiavond.

Hierbij speelt :

1.de finalist van Cafetaria tegen de finalist van Klassekamp

2.de finalist van Schaal Wemmel tegen finalist Vriendschap

3.winnaar 1. tegen winnaar 2.

Deze winnaar bekomt pe prijs superfinale KBC

 

  6. Zomerspelen Overband : prijs Laurent Verhoeye

Wordt telkens gespeeld op dinsdag, startend op dinsdag 2 juni 2020 en dit tot dinsdag 6 juli, zijnde 6 weken.

De grote prijs Laurent Verhoeye is een OVERBAND kampioenschap.

Deze prijskamp loopt over een periode van zes weken.

 

 

Handicappunt: (HCP)

Elk jaar worden, nadat het seizoen beëindigd is, de handicappunten (HCP) herberekend en aangepast. De nieuwe handicappunten worden door de sportbestuurder voorgelegd een het bestuur.

De toegekende handicappunten blijven HET GANSE JAAR ONVERANDERD.

 

Fase 1: Het berekenen van het GESPEELDE HCP:

 

                                           totaal v/d gespeelde punten

GESPEELDE HCP =     -----------------------------------------      x 25

                                                            totaal v/d gespeelde beurten

 

Fase 2: Het vergelijken van berekenen van het GESPEELDE HCP:

Er van overtuigd zijnde dat niemand snel een brief zal schrijven om een vermindering te bekomen, zal toch ELK JAAR en VOOR IEDEREEN automatisch de vergelijking gemaakt worden van zijn berekend HCP met het gemiddelde HCP over de laatste 4 jaren.

Nog steeds in de optiek dat de HCP niet kunnen verlaagd worden, wordt in deze vergelijking opnieuw het hoogste getal genomen.

 

1)      Indien het GESPEELDE  HCP groter is dan het GEMIDDELDE HCP over 4 jaar dan is het NIEUW HCP = het GESPEELDE  HCP

 

2)      Indien het GESPEELDE  HCP kleiner of gelijk aan GEMIDDELDE HCP over 4 jaar dan is het NIEUW HCP = GEMIDDELDE HCP over 4 jaar.

 

Deze berekeningwijze betekent absoluut geen afbreuk aan het recht van elk actief lid om zich via een schriftelijk verzoek tot vermindering tot het bestuur te richten zoals bepaald in artikel 6.2.

 

ORGANISATIE VAN DE WEDSTRIJDEN:

 

Aantal beurten:

Het bestuur kan beslissen elke wedstrijd te laten doorgaan MET GELIJKE BEURTEN (25) of de wedstrijden te spelen volgens het principe "UIT IS UIT".

 

Voor 2017 - 2018 zal gespeeld worden volgens het principe UIT = UIT.

Er wordt wel gespeeld in GELIJKE BEURTEN, maar met een maximum van 25 beurten.

Voor alle duidelijkheid:

indien de speler die de eerste beurt aanvangt, op tijdens de 19de beurt zijn HCP heeft bereikt, is de wedstrijd NIET beëindigd. De andere speler heeft NOG STEEDS EEN NABEURT.

 

Het opgelegde systeem blijft het ganse jaar van kracht en dus voor ALLE PRIJSKAMPEN.

 

Verloop van de wedstrijden op een wedstrijdavond:

Alle volgende artikels komen uit het Reglement van Interne Orde

Er kan steeds in alle vriendschap en goede verstandhouding worden afgesproken wie eerst een wedstrijd aanvangt en op welke biljart wordt gespeeld.

Echter, om alle discussies te vermijden en het nodige respect op te brengen tijdens de wedstrijden zelf worden volgende regels vooropgesteld:

 

Art; 1  Verloop van de wedstrijden

Art.1.1. De spelers die aangeduid werden door de kalender hebben voorrang op alle andere te spelen matchen.

Art.1.2. De biljarttafels moeten vrijgegeven worden om 19.00 uur. Elke speler mag een begonnen match onderbreken na 19,00  uur, als deze match op die dag met voorzien was. De onderbroken match moet volledig worden herspeeld.

Art.1.3. Alle spelers, die volgens de kalender, aangeduid zijn te spelen trachten aanwezig te zijn tegen 19.45 uur opdat ze eventueel zouden kunnen ingeschakeld worden als scheidsrechter of als schrijver en er geen storende elementen aanwezig zijn als de wedstrijden reeds aan aanvang genomen hebben..

Art.1.4. Volgorde van de wedstrijden:

Er wordt geen rekening gehouden met de vroege aanwezigheid van een individueel lid.  De volgorde van de wedstrijden wordt bepaald door die wedstrijden waarvoor  BEIDE TEGENSTREVERS aanwezig  zijn. Voor zover mogelijk geldt deze volgorde ook voor de keuze van de biljarttafel waarop deze ploeg wenst  te spelen.

Art.1.5. De eerste wedstrijd vangt aan TEN VROEGSTE om 20.00 uur.

Zo mogelijk worden de nodige afspraken reeds 5 minuten eerder gemaakt, de ballen en de biljarttafel  nog eens gereinigd  zodat  om 20.00 uur stip op de beide biljarttafels min of meer gelijktijdig kan worden aangevangen.

Art.1.6. Voor elke wedstrijd moet er een schrijver EN een scheidsrechter zijn. In geval onvoldoende leden aanwezig zijn, mogen beide functies door één enkel lid worden gecumuleerd.

Art.1.7. Let er vooral op, tijdens de wedstrijden, maar ook na het beëindigen van  een wedstrijd het nodige respect op te brengen voor de nog aan de gang zijnde wedstrijden. Deze  aanmaning geldt evenzo voor de leden die nog wachten om een wedstrijd te beginnen en de gewone toeschouwers - supporters rond de biljarttafels.

Art.1.8. Achterstallige wedstrijden en/of vooruitgeschoven wedstrijden moeten worden gespeeld  NA de officieel geprogrammeerde wedstrijden voor die avond. Deze wedstrijden mogen ook niet aanvangen bvb. voor of om 19.00 uur. (zie bij Art.1.1)

Op voorwaarde dat er voldoende scheidsrechters en schrijvers aanwezig zijn, kunnen inhaalwedstrijden wel gespeeld worden op de derde biljarttafel, steeds met in acht name van de hierboven gestelde aanbevelingen.

Voorstel: het zou niet slecht zijn onder elkaar af te spreken om achterstallige wedstrijden steeds op de laatste donderdag van de maand te spelen. Een concentratie van deze wedstrijden zal heel wat oplossen i.v.m. de nodige schrijvers en scheidsrechters.

Art.1.9.  Alle voorziene matchen van een wedstrijd moeten gespeeld worden. Spelers die vrijwillig de laatste match of matchen  niet meer spelen en er geen afdoende reden voor hebben zullen niet in aanmerking genomen voor de rangschikking.

Art.1.10.Voor het begin van elke officiële match zullen de twee spelers elkaar de hand drukken en mekaar een goede match wensen. Art.1.11 Voor elke match, ook een oefenmatch, zullen de spelers of diegene die als scheidsrechter fungeert de biljartballen reinigen.

Art.1.12. De speler, die niet aan de beurt is, moet gaan zitten en mag geen commentaar geven op het verloop van de match. Hij mag de scheidsrechter of de schrijver op geen enkele  manier beïnvloeden, storende commentaar geven, van hun taak afleiden.

Art.1.13. Een match tellende voor een officiële prijskamp mag niet gespeeld worden zonder scheidsrechter en schrijver.

Art.1.14. Opdat iedereen maximaal zou kunnen genieten van nette biljarttafels wordt gevraagd dat alle spelers na de officiële wedstrijden helpen om de door hen gebruikte biljarttafels op te borstelen en even de stofzuiger te gebruiken om het stof weg te nemen.

 

 

Wat doen indien jij of je tegenstrever niet kan aanwezig zijn?

 

Art. 2   AFWEZIGHEID:

Art.2.1. Kennis van zaken:

Iedereen beschikt over een KOT kalender en weet perfect wanneer hij een wedstrijd moet spelen en tegen wie. Het kan iedereen overkomen dat hij eens niet kan aanwezig zijn.  Het gewone menselijk fatsoen gebiedt ons om in elk geval de tegenstrever hiervan te verwittigen.

 

Art.2.2. Een speler kan niet aanwezig zijn:

1.      Een  speler is in de onmogelijkheid aanwezig te zijn op de door de kalender aangeduide speeldag. Hij  verwittigt hiervan zijn tegenspeler. Ze komen samen een datum overeen om deze match te spelen. De speler die het uitstel vraagt zal zich schikken naar de wensen van zijn tegenstrever. Wordt er geen overeenkomst gevonden, dient de sportbestuurder hiervan op de hoogte te worden  gebracht. De sportbestuurder zal dan, al of niet in gemeenschappelijk overleg een nieuwe datum vastleggen.

2.      Een speler wordt ziek (langdurige ziekte) of gaat met vakantie:

Hij verwittigt zowel de tegenspeler van de eerstvolgende match(en) alsook de sportbestuurder. (telefoon of e-mail). Als hij de matchen kan hervatten neemt hij opnieuw contact op met zijn tegenstrever(s) en brengt de sportbestuurder op de hoogte van de gemaakte afspraken.

3.      Een speler kan niet aanwezig zijn en verwittigt niemand:

A.     Hij was in de onmogelijkheid te verwittigen:

Dan moet hij de volgende dag contact opnemen met zijn tegenspeler om zich te verontschuldigen er·hij geeft de reden van zijn afwezigheid.

a)  de tegenspeler aanvaardt deze reden en ze spreken een nieuwe datum af om de match te spelen.

b)  de tegenspeler aanvaardt deze reden niet. Hij richt zich tot het bestuur. Het bestuur zal dan een beslissing nemen na beide spelers te hebben gehoord.

 

B.    Hij komt niet, heeft niemand verwittigt en doet achteraf niets:

Deze match moet niet meer gespeeld worden.

De in fout zijnde speler ontvangt nul punten en de tegenspeler het gemiddelde van zijn gespeelde matchen voor deze prijskamp.

 

Art. 2.3. Wat doe je indien je tegenstrever niet aanwezig kan zijn?

1.     Jij zelf komt die dag wel naar de Zandloper en vult op de rugzijde van het wedstrijdblad t.a.v. de sportbestuurder de nodige informatie in:

(xxx afwezig à met/zonder verwittiging

wedstrijd wordt gespeeld op ... (nieuwe datum))

en laat dit ondertekenen door minsten twee aanwezige leden

Deze twee leden vermelden tevens naam en datum.

De aanwezige tegenstrever treedt verder aan voor de andere wedstrijden als scheidsrechter of schrijver.

 

2.     Werd de wedstrijd niet gespeeld uiterlijk op de laatste datum voorzien voor de inhaalwedstrijden, dan krijgt het niet in gebreke zijnde lid, op voorwaarde dat hij de nodige aantekeningen heeft gemaakt op de rugzijde van het wedstrijdblad, voor deze wedstrijd DELTA punten toegewezen, gelijk aan zijn gemiddelde voor die prijskamp.

 

3.     Werd op de rugzijde van het wedstrijdblad niets vermeld, dan worden voor de niet in gebreke zijnde speler dezelfde regels toegepast als voor de in gebreke zijnde speler.

 

 

Wekelijkse uitslagen:

Voor zover mogelijk zal de sportbestuurder trachten elke week de resultaten van het lopende kampioenschap kenbaar te maken via het mededelingenbord en via de website.