Koninklijke Biljartclub "KRIJT OP TIJD"

Wemmel

Gesticht in 1947

Reglement Interne Orde

 

 

Art; 1  Verloop van de wedstrijden

 

Art.1.1. De spelers die aangeduid werden door de kalender hebben voorrang op alle andere te spelen matchen.

Art.1.2. De biljarttafels moeten worden vrijgegeven om 19.00 uur. Elke speler mag een begonnen match onderbreken na 19,00  uur, als deze match op die dag niet voorzien was. De onderbroken match moet volledig opnieuw worden gespeeld.

Art.1.3. Alle spelers die volgens de kalender aangeduid zijn te spelen trachten aanwezig te zijn uiterlijk tegen 19.45 uur opdat ze eventueel zouden kunnen ingeschakeld worden als scheidsrechter of als schrijver en er geen storende elementen aanwezig zijn als de wedstrijden reeds aan aanvang genomen hebben.

Art.1.4. Volgorde van de wedstrijden:

Er wordt geen rekening gehouden met de vroege aanwezigheid van een individueel lid.  De volgorde van de wedstrijden wordt bepaald door die wedstrijden waarvoor  BEIDE TEGENSTREVERS aanwezig  zijn. Voor zover mogelijk geldt deze volgorde ook voor de keuze van de biljarttafel waarop deze ploeg wenst  te spelen.

Art.1.5. De eerste wedstrijd vangt TEN VROEGSTE aan om 20.00 uur.

Zo mogelijk worden de nodige afspraken reeds 5 minuten eerder gemaakt, de ballen en de biljarttafel  nog eens gereinigd  zodat  om 20.00 uur stip op de beide biljarttafels min of meer gelijktijdig kan worden gestart.

Art.1.6. Voor elke wedstrijd moet er een schrijver EN een scheidsrechter aanwezig zijn. Een match tellende voor een officiële prijskamp mag niet gespeeld worden zonder scheidsrechter en schrijver. In geval onvoldoende leden aanwezig zijn, mogen beide functies door één enkel lid worden gecumuleerd.

Art.1.7. Let er vooral op, tijdens de wedstrijden, maar ook na het beëindigen van een wedstrijd het nodige respect op te brengen voor de nog aan de gang zijnde wedstrijden. Deze  aanmaning geldt evenzo voor de leden die nog wachten om een wedstrijd te beginnen en de gewone toeschouwers - supporters rond de biljarttafels.

Art.1.8. Achterstallige wedstrijden en/of vooruitgeschoven wedstrijden moeten worden gespeeld  NA de officieel geprogrammeerde wedstrijden voor die avond. Deze wedstrijden mogen ook niet aanvangen bvb. voor of om 19.00 uur. (zie bij Art.1.1)

Op voorwaarde dat er voldoende scheidsrechters en schrijvers aanwezig zijn, kunnen inhaalwedstrijden wel gespeeld worden op de derde biljarttafel, steeds met in acht name van de hierboven gestelde aanbevelingen.

Voorstel: het zou niet slecht zijn onder elkaar af te spreken om achterstallige wedstrijden steeds op de laatste donderdag van de maand te spelen. Een concentratie van deze wedstrijden zal heel wat oplossen i.v.m. de nodige schrijvers en scheidsrechters.

Art.1.9.  Alle voorziene matchen van een wedstrijd moeten gespeeld worden. Spelers die vrijwillig een match niet spelen of een match voortijdig afbreken komen niet meer in aanmerking voor de rangschikking van deze wedstrijd en krijgen voor deze wedstrijd geen punten. Voor de tegenstrever worden zijn op dat ogenblik behaalde punten, omgezet naar 25 beurten, in rekening gebracht. Voor eventuele betwistingen moet de speler de procedure van art. 5.3 volgen..

Art.1.10.Voor het begin van elke officiële match zullen de twee spelers elkaar de hand drukken en mekaar een goede match wensen.

Art.1.11 Voor elke match, ook een oefenmatch, zullen de spelers of diegene die als scheidsrechter fungeert de biljartballen reinigen.

Art.1.12. De speler, die niet aan de beurt is, moet gaan zitten en mag geen commentaar geven op het verloop van de match. Hij mag de scheidsrechter of de schrijver op geen enkele  manier beïnvloeden, storende commentaar geven, van hun taak afleiden.

Art.1.13. Opdat iedereen maximaal zou kunnen genieten van nette biljarttafels wordt gevraagd dat alle spelers na de officiële wedstrijden helpen om de door hen gebruikte biljarttafels op te borstelen en even de stofzuiger te gebruiken om het stof weg te nemen.

Art.1.14. De gesproken en geschreven voertaal in onze club is het Nederlands, niettegenstaande anderstaligen ook welkom zijn in onze club als ze zich aan de regels houden.

 

Art. 2   AFWEZIGHEID:

 

Art.2.1. Kennis van zaken:

Iedereen beschikt over een K.O.T. kalender en weet perfect wanneer hij een wedstrijd moet spelen en tegen wie. Het kan iedereen overkomen dat hij eens niet kan aanwezig zijn.  Het gewone menselijk fatsoen gebiedt ons om in elk geval de tegenstrever hiervan te verwittigen.

 

Art.2.2. Een speler kan niet aanwezig zijn:

1.      Een  speler is in de onmogelijkheid aanwezig te zijn op de door de kalender aangeduide speeldag.

Hij  verwittigt hiervan zijn tegenspeler.

Ze komen samen een datum overeen om deze match te spelen. De speler die het uitstel vraagt zal zich schikken naar de wensen van zijn tegenstrever.

Wordt er geen overeenkomst gevonden, dient de sportbestuurder hiervan op de hoogte te worden  gebracht. De sportbestuurder zal dan, al of niet in gemeenschappelijk overleg een nieuwe datum vastleggen.

2.      Een speler wordt ziek (langdurige ziekte) of gaat met vakantie:

Hij verwittigt zowel de tegenspeler van de eerstvolgende match(en) alsook de sportbestuurder. (telefoon of e-mail).

Als hij de matchen kan hervatten neemt hij opnieuw contact op met zijn tegenstrever(s) en brengt de sportbestuurder op de hoogte van de gemaakte afspraken.

3.      Een speler kan niet aanwezig zijn en verwittigt niemand:

A.     Hij was in de onmogelijkheid te verwittigen:

Dan moet hij de volgende dag contact opnemen met zijn tegenspeler om zich te verontschuldigen er·hij geeft de reden van zijn afwezigheid.

a)  de tegenspeler aanvaardt deze reden en ze spreken een nieuwe datum af om de match te spelen.

b)  de tegenspeler aanvaardt deze reden niet. Hij richt zich tot het bestuur. Het bestuur zal dan een beslissing nemen na beide spelers te hebben gehoord.

B.      Hij komt niet, heeft niemand verwittigt en doet achteraf niets:

Deze match moet niet meer gespeeld worden.

De in fout zijnde speler ontvangt nul punten en de tegenspeler het gemiddelde van zijn gespeelde matchen voor deze prijskamp.

Om elke  wrevel, moeilijkheid, onsportief gedrag te vermijden, vragen wij aan alle spelers bovenstaande punten maar ook de hiernavolgende punten in acht te willen nemen:

 

Art. 2.3. Wat doe je indien je tegenstrever niet aanwezig kan zijn?

1.     Jij zelf komt die dag wel naar de Zandloper en vult op de rugzijde van het wedstrijdblad t.a.v. de sportbestuurder de nodige informatie in:

(xxx afwezig à met/zonder verwittiging

wedstrijd wordt gespeeld op ... (nieuwe datum))

en laat dit ondertekenen door minsten twee aanwezige leden.

Deze twee leden vermelden tevens naam en datum.

De aanwezige tegenstrever treedt verder aan voor de andere wedstrijden als scheidsrechter of schrijver.

 

2.     Werd de wedstrijd niet gespeeld uiterlijk op de laatste datum voorzien voor de in-haalwedstrijden, dan krijgt het niet in gebreke zijnde lid, op voorwaarde dat hij de nodige aantekeningen heeft gemaakt op de rugzijde van het wedstrijdblad, voor deze wedstrijd DELTA punten toegewezen, gelijk aan zijn gemiddelde voor die prijskamp.

 

3.     Werd op de rugzijde van het wedstrijdblad niets vermeld, dan worden voor de niet in gebreke zijnde speler dezelfde regels toegepast als voor de in gebreke zijnde speler.

 

Art. 3     GEDRAG TIJDENS DE MATCHEN:

Art. 3.1. Gedrag tijdens de matchen:

1.     Ben je speler of toeschouwer: wees tijdens een match niet storend door rond te lopen, hard te spreken, lawaai te maken, de spelers te verstrooien of af te leiden.

2.     Ga zitten terwijl uw tegenstrever aan de beurt is en blijf stil en geconcentreerd.

3.     Speel niet op een andere biljarttafel terwijl je aan een officiële match bezig bent.

 

Art.3.2. Gedrag na de officiële matchen:

Indien er verschillende actieve of niet actieve leden zijn die biljart willen spelen zal men een beurtrol aannemen en de twee spelers die een match gedaan hebben zullen twee ander spelers uitnodigen van hun biljarttafel gebruik te maken.

Na één match zal men altijd vragen of er andere kandidaten zijn die willen spelen.

Bij oneven aantal (3 of 5) kan de winnaar van een match een andere speler uitnodigen om een oefenpartijtje te spelen. Nooit mogen twee spelers meer dan één match spelen als er kandidaat spelers zijn die wachten.

 

 

Art. 4. DE SCHRIJVER:

 

Art.4.1. De schrijver zal het wedstrijdblad nauwkeurig bijhouden; de gemaakte punten van de spelers opschrijven en optellen.

Art. 4.2. Hij zal aandachtig de match volgen en er de scheidsrechter discreet attent op maken als hij fouten tegen het reglement opmerkt.

Art. 4.3. Na de match zal hij er voor zorgen dat de spelers en de scheidsrechter het blad ondertekenen.

Art. 4.4. Hij zal bij de 10de en de 20ste beurt de spelers en de scheidsrechter van de stand op de hoogte brengen.

Art. 4.5. Hij zal de scheidsrechter en de spelers verwittigen als het de voorlaatste beurt is.

Art. 4.6. Hij zal de scheidsrechter verwittigen als een speler op 5 punten van zijn handicappunt komt. Bij de volgende beurt van die speler zal hij telkens de nog te spelen punten voorzeggen. Bvb . speler X speelt voor 5;  speler R speelt voor 3 en dit tot het match of halve match is. Hij zal voor dat een van de spelers de biljartballen aanraakt, samen met de scheidsrechter de optelling nog eens nakijken. Als deze juist verklaard werd door de scheidsrechter kan de match afgesloten worden door de spelers te laten ondertekenen of kan de 2de speler zijn laatste beurt aanvangen.

Art. 4.7. Na de match, en als iedereen het blad ondertekend heeft zal hij dit blad in het daartoe bestemde kastje steken.

 

 

Art. 5  DE SCHEIDSRECHTER

 

Art. 5.1. Alle spelers zijn gehouden om matchen te arbitreren en dienst te doen als schrijver. Het is dan ook van groot belang de essentiële regels te kennen. Hiervoor heeft het bestuur een boekje ter beschikking gesteld van de spelers: "Arbitrage reglement".

 

ENKELE  PUNTEN UIT DIT BOEKJE:

Alleen de scheidsrechter leidt de wedstrijd.

Een speler mag discreet de aandacht trekken van de scheidsrechter als het gaat over de toepassing van de reglementen: bvb:

-       afstoot op de verkeerde speelbal;

-       afstoot met de rode bal;

-       bal of ballen buiten de biljarttafel (opnieuw op de acquitpunten leggen)

-       gelijk welke bal aanraken

-       de speelbal tweemaal raken;

-       op de biljarttafel krijt of andere voorwerpen of tekens aanbrengen;

-       op de ballen blazen, aan het laken trekken om de loop van de ballen te beïnvloeden;

-       de tegenstrever een "restées dedans" oploopt;

-       niet blijven zitten; door woorden  gebaren,, handelingen de tegenstrever trachten te beïnvloeden…

 

Art. 5.2. De scheidsrechter kan het spel stilleggen:als een der spelers herhaaldelijk zijn opmerkingen negeert:

In dat geval zal hij zijn beslissing op de achterzijde van het scheidsrechtersblad als volgt formuleren::

"Aan de beurt …….. werd speler ……………………………………. tot de orde geroepen wegens ……………………………………………………………………… en dit na reeds 2 verwittigingen.

 

Art. 5.3. Een speler kan op de achterzijde van het scheidsrechterblad een melding maken over het spelverloop indien hij van oordeel is dat de scheidsrechter een spelreglement fout heeft beoordeeld en dat de uitslag hierdoor beïnvloed werd.Art. 6: BEREKENING VAN HET HANDICAPPUNT:

Art. 6.1. Met ingang van het seizoen. 2016-2017 wordt een stelsel ingevoerd er toe strekkende elke speler het juiste punt, berekend over 25 beurten, te laten spelen. Het minimum blijft 25 punten.

Art. 6.2. Met uitzondering van de voorziene berekeningswijzen mag het handicappunt van elke speler in principe niet worden verlaagd.  Nochtans kan , bij een met redenen omkleed besluit, het bestuur wegens bijzondere omstandigheden het handicappunt van een speler herzien. Dit verzoek dient door de speler zelf schriftelijk (of via e-mail) te worden overgemaakt aan de Voorzitter. Een beslissing ter zake kan slechts worden getroffen op basis van zeer ongunstige resultaten berekend over een periode van vier jaar, met uitsluiting van opzettelijk slecht spelen of kwaadwilligheid. Deze periode van vier jaar kan worden ingekort in geval van zieke of gebrekkigheid. De beslissing dienaangaande wordt door het bestuur genomen bij eenvoudige meerderheid. De speler zelf, ook indien de betrokken speler zelf bestuurslid is, mag noch aan de bespreking, noch aan de stemming deelnemen.

Art. 6.3. Elk jaar worden, nadat het seizoen beëindigd is, de handicappunten (HCP) herberekend en aangepast. Dit zal vanaf 2016-2017 gebeuren in twee fasen:

 

Fase 1: Het berekenen van het GESPEELDE HCP:

 

                                 totaal v/d gespeelde punten

GESPEELDE HCP =  ------------------------------------------ x 25

                                             totaal v/d gespeelde beurten

 

Fase 2: Het vergelijken van berekenen van het GESPEELDE HCP:

Er van overtuigd zijnde dat niemand snel een brief zal schrijven om een vermindering te bekomen, zal toch ELK JAAR en VOOR IEDEREEN automatisch de vergelijking gemaakt worden van zijn berekend HCP met het gemiddelde HCP over de laatste 4 jaren.

Nog steeds in de optiek dat de HCP niet kunnen verlaagd worden, wordt in deze vergelijking opnieuw het hoogste getal genomen.

 

1)      Indien het GESPEELDE  HCP groter is dan het GEMIDDELDE HCP over 4 jaar

dan is het NIEUW HCP = het GESPEELDE  HCP

 

2)      Indien het GESPEELDE  HCP kleiner of gelijk aan GEMIDDELDE HCP over 4 jaar

dan is het NIEUW HCP = GEMIDDELDE HCP over 4 jaar.

 

Deze berekeningwijze betekent absoluut geen afbreuk aan het recht van elk actief lid om zich via een schriftelijk verzoek tot vermindering tot het bestuur te richten zoals bepaald in artikel 6.2.

Art. 6.4. Bonuspunten:

Voor aanvang van elk seizoen kan het bestuur beslissen tot het invoeren van bonuspunten voor de leden die een prijskamp of een titel hebben gewonnen. Deze bonus kan verschillend zijn naargelang de belangrijkheid van het HCP. Deze bonus komt bovenop het nieuw toegekende HCP op het einde van het seizoen. De verschillende categorieën en bijhorende bonuspunten zullen door het bestuur meegedeeld worden bij aanvang van het seizoen.

Dit bonussysteem kan ook worden toegepast op de prijskamp "bandstoten".

Art. 6.5. Periode:

De bij aanvang van het seizoen toegekende handicappunten blijven HET GANSE JAAR ONVERANDERD.

 

Art. 7  TOT SLOT: AANBEVELING

De spelers zijn ook gehouden de biljartspelregels te kennen en te eerbiedigen.

Daar alle leden van onze Club het biljartspel beoefenen, als vrijetijdsbesteding en bij onze Club aangesloten zijn om als vrienden in een sportieve geest dit biljartspel te beoefenen, is het ook van groot belang deze sportieve geest in al de spelonderdelen en in alle gedragingen te laten primeren, bvb.. als de scheidsrechter niet ziet dat u de bal tweemaal geraakt heeft bij het afstoten, of onvrijwillig een andere bal aangeraakt heeft:. STOP MET SPELEN !!!  en, zeg sportief waarom.

Als deze geest zal heerser, in onze club en we alle initiatieven van het bestuur volgen zal men kunnen spreken van een ware CLUBGEEST. Dit is onze betrachting.

 We kunnen deze maar waar maken, met de medewerking  van alle leden.

DOE ER IETS AAN ! ! !  DE ANDEREN  ZULLEN VOLGEN.